مه پاش اسب
پرورش اسب آقای صنعتی
مه پاش گلخانه
گلخانه آقای نفری
کنترل گرو غبار - شیشه اردکان۴
کارخانه شیشه اردکان
مه پاش گاوداری
دامداری آقای تبریزی
مهپاش مرغ داری
مرغداری آقای زعیم
مه پاش گلخانه
آقای شمس
مه پاش گلخانه
گلخانه آقای صادقیان
مه پاش گاوداری
دامداری آقای حدادی
مه پاش گلخانه
گلخانه آقای پورکریمی