خنک کاری

سيستم مه پاش پرفشار ذرات بسيار ريزي در حد 5 ميكرون(5 ميليونيم يك متر) را ايجاد خواهد كرد كه در برخورد با هوا  بسرعت تبخير مي شوند  و مي توانند دماي فضاي باز را تا 22 درجه بدون افزايش قابل توجهي رطوبت كاهش دهند، چون براي تبخير 1 گرم آب به 600 كالري گرما نياز است.

همانند هر سيستم خنك كننده تبخيري عملكرد نهايي سيستم بستگي به دماي موجود و سطح رطوبت و نرخ تبادل هوا دارد. در دماي بالا(بالاتر از 27) و سطح رطوبت پائين(زير 50 درصد) عملكرد سيستم مه پاش خارق العاده خواهد بود.

سيستم مه پاش مي تواند بدون فن يا با فن براي افزايش سطح خنك كاري استفاده شود كه موثرترين و كم هزينه ترين روش براي خنك كاري فضا هاي باز و نيمه باز  و فضا هاي خيلي بزرگ مي باشد.

جدول مقدار دما بعد از استفاده از مه پاش:

46 43 41 38 35 32 30 27 25 دماي محيط

رطوبت نسبي

دما بعد از مه پاش
22 21 19 17 16 14 13 12 10 10%
25 24 23 21 19 17 15 14 12 20%
29 28 25 24 21 19 18 15 14 30%
30 28 26 24 21 20 18 15 40%
31 27 26 24 21 20 17 50%
28 26 23 21 19 60%
30 28 25 23 20 70%
29 27 24 21 80%
28 25 22 90%