چهارراهی
سه راهی
مبدل نرگی
درپوش انتهایی
رابط
نازل کم فشار بدنه فلزی
واسطه
پایه نازل یک نازله
شیلنگ سفید