اصفهان

اصفهان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای ریاحی گلخانه
2 شرکت زنده گل-فخری نیا گلخانه
3 آقای وحیدی گلخانه
4 آب منطقه ای اصفهان گلخانه
5 آقای شکور گلخانه
6 آقای نظری گلخانه
7 آقای بهنام گلخانه
8 خانم بنی هاشمی گلخانه
9 شرکت دانش نهاد آسیا گلخانه
10 آقای مسعود عباسی گلخانه
11 آقای یوسفی گلخانه
12 امين كشت پرديس گلخانه
13 آقاي شكور گلخانه
14 آقاي رسول يزد خواستي گلخانه
15 آقای نوابی گلخانه
16 آقای امیر امیری گلخانه
17 آقای علی عسکری گلخانه
18 آقای آیت حبیبی گلخانه
19 آقای کمال شیر پور گلخانه
20 آقای کشکولی گلخانه
21 آقای یزدانی گلخانه
22 آقای اسماعیل چلمقانی گلخانه
23 آقای ابراهیم چلمقانی گلخانه
24 آقای محمد چلمقانی گلخانه
25 آقای مظاهری گلخانه
26 آقای جمالی گلخانه
27 آقای صابری گلخانه
28 آقای فتح الله غیور گلخانه
29 آقای نریمانی گلخانه
30 آقای میر افضلی گلخانه
31 آقای حسینعلی احمدی گلخانه
32 آقای ایوبی گلخانه
33 آقای حقیقی گلخانه
34 آقای کیانی گلخانه
35 آقای ثالثی گلخانه
36 آقای عابدی گلخانه
37 شرکت نصر اصفهان گلخانه
38 شرکت سیمرغ مرغ گوشتی
39  آقای کریمی مرغ گوشتی
40 آقای فروشگاه فرامرزی مرغ گوشتی
41 آقای آرش امانی- هما طیور مرغ گوشتی
42 آقای ابراهیمی گاوداری
43 آقای علیزاده مرغ داری
44 شرکت کشت و صنعت صفاهان مرغ داری
45 آقای صالحی مه پاش سردخانه
46 آقای اسماعیلی مرکز تجاری
47 آقای داییچیان مسکونی
48 شرکت آجرآرا/باغ صنعتی
49 شرکت گل نسار صنعتی
یزد

یزد

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 فراز صنعت گلخانه
2 سازمان تحقیقات کشاورزی یزد گلخانه
3 آقای امین صادقیان گلخانه
4 آقای پور کریمی گلخانه
5 آقای صبوری گلخانه
6 آقای گلکاریه گلخانه
7 آقای علیخانی گلخانه
8 آقای امام جمعه گلخانه
9 آقای مشکات گلخانه
10 آقای اسلامی گلخانه
11 آقای شمس الهدی گلخانه
12 آقای کشفی پور گلخانه
13 آقای خالوئی گلخانه
14 آقای دهقان باغی گلخانه
15 شرکت خاتم رز کویر گلخانه
16 آقای حاجی حسینی گلخانه
17 آقای زارع زاده گلخانه
18 آقای عظیمی گلخانه
19 آقای دکتر اعتمادی مرغ گوشتی
20 آقای امیر حسین جوکار مرغ گوشتی
21 آقای سعبد عصار زاده مرغ گوشتی
22 آقای غلامی مرغ گوشتی
23 آقای هیبت ا.. بیات مرغ گوشتی
24 آقای طهماسبی مرغ گوشتی
25 شرکت سپند پرند مرغ گوشتی
26 شرکت مرغ بومی استان یزد مرغ گوشتی
27 آقای نامداری مرغ گوشتی
28 آقای پهلوان حسینی مرغ گوشتی
29 آقای رحمانی مرغ گوشتی
30 آقای محسن جوکار مرغ گوشتی
31 آقای بابامحمدی مرغ گوشتی
32 آقای کیخسرو برومند مرغ گوشتی
33 آقای حسین دهقان مرغ گوشتی
34 آقای زعیم مرغ گوشتی
35 آقای سید حمید طباطبایی مرغ گوشتی
36 آقای مهدی رضایی مرغ گوشتی
37 آقای غلامی مرغ گوشتی
38 آقای نیک نفس مرغ گوشتی
39 آقای کربلایی مرغ گوشتی
40 آقای یوسفی مرغ گوشتی
41 آقای باقری مرغ گوشتی
42 آقای اشرافیان مرغ گوشتی
43 آقای طیبیان مرغ گوشتی
44 آقای حسن محمدزاده مرغ گوشتی
45 آقای هیبت الله بیات مرغ گوشتی
46 آقای نامداری مرغ گوشتی
47 آقای رضا شادپور مرغ گوشتی
48 آقای آیت اللهی/مرغ مادر مرغ گوشتی
49 آقای علی کمالی مرغ گوشتی
50 شرکت طلوع شمس جانبازان مرغ تخمگذار
51 شرکت مرصوص گاوداری
52 محمد حسین اسدی گاوداری
53 آقای حسنی گاوداری
54 شرکت مهرگان گاوداری
55 آقای حسینقلی بافقی گاوداری
56 آقای امیر دهقان گاوداری
57 آقای حدادی گاوداری
58 آقای حسن رضایی گاوداری
59 آقای تبریزی گاوداری
60 اعتمادی باشگاه اسب
61 آقای صنعتی باشگاه اسب
62 آقای حسن اقیالی باغ
63 آقای حسین برزگری باغ
64 آقای امیریان پرورش قارچ
65 آقای محمد رضا تیموری پرورش قارچ
66 تالار فرهنگیان رستوران
67 رستوران میامی رستوران
68 رستوران برکه رستوران
69 محمد هنر مند راد رستوران
70 آقای عباس شریفی رستوران
71 آقای ابو الفضل خاکی صنعتی
72 آقای مهدی شیخی صنعتی
73 آقای جلیل محمدی صنعتی
74 فولاد کبکان صنعتی
75 شیشه اردکان صنعتی
76 آقای دکتر اقبالی منزل مسکونی
77 آقای مخدوم زاده منزل مسکونی
78 دکتر عقیلی منزل مسکونی
79 دکتر مصدق منزل مسکونی
80 آقای وحید دیده بان منزل مسکونی
81 آقای هاشمی منزل مسکونی
82 شرکت عالی ساز منزل مسکونی
83 دکتر یزدی منزل مسکونی
84  آقای دکتر سبحان منزل مسکونی
85 آقای داود خلیلی مه پاش سردخانه
86 رضا بابائی زاده همکار
87 مجید حکیمی
کرمان و شیراز

کرمان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای پورسلطان گلخانه
2 آقای اسداللهی پور گلخانه
3 آقای زینال زاده گلخانه
4 آقای پویا گلخانه
5 دانشگاه ولیعصر رفسنجان گلخانه
6 آقای شریفی گلخانه
7 آقای شفیعی مرغ گوشتی
8 آقای آباده ای مرغ گوشتی
9 آقای محمدی سیمکویی مرغ گوشتی
10 آقای حسینی مرغ گوشتی
11 آقای حسین شفیعی زاده مرغ گوشتی
12 آقای عرب زاده گاوداری
13 آقاپی پور کرمان مرکز تجاری

شیراز

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای سید جعفر مقصودی/گلخانه گلخانه
2 آقای چناری گلخانه
3 آقای جعفر دولت زاده گلخانه
4 آقای مختاری گلخانه
5 شرکت عمران و توسعه فارس گلخانه
6 آقای حسینی گلخانه
7 آقای زارع گلخانه
8 آقای غضنفری گلخانه
9 آقای خادمی گلخانه
10 آقای پناه پوری گلخانه
11 آقای صمیمی ‘گلخانه
12 آقای غلامی ‘گلخانه
13 آقای قبادی مرغ گوشتی
14 آقای عبدالرسول ساریخانی مرغ گوشتی
15 آقای احمدی مرغ گوشتی
چهار محال بختیاری و خراسان

چهار محال و بختیاری

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای شفیع زاده گلخانه
2 اقای یوسفی گلخانه
3 آقای مردانی ‘گلخانه
4 آقای علی بخشی ‘گلخانه
5 آقای ویسی زاده گلخانه
6 آقای تاجی گاوداری
7 آقای فدائی گاوداری
8 آقای محمد علی یوسفی گاوداری

خراسان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای جوادی گلخانه
2 آقای پورشمسیان گلخانه
3 شرکت هزاردستان گلخانه
4 آقای حسینی مرغ گوشتی
5 آقای شریفی مرغ گوشتی
6 آقای محمود آبادی مرغ گوشتی
7 آقای مقسوم مرغ گوشتی
8 آقای علیزاده مرغ گوشتی
9 آقای دانشوری مرغ گوشتی
10 اقای واحدی مرغ گوشتی
11 آقای ثاقب گاوداری
12 آقای حسینی گاوداری
تهران و مرکزی

تهران

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 مزرعه گل و گیاه خادم گلخانه
2 آقای فریدون شمس گلخانه
3 آقای امیر صدری گلخانه
4 آقای دکتر رستگار گلخانه
5 سرکار خانم مقدسی گلخانه
6 آقای اصفهانی گلخانه
7 آقای لرنی گلخانه
8 آقای سلطانی گلخانه
9 آقای ولوجردی گلخانه
10 آقای نفری گلخانه
11 آقای سرایی گلخانه
12 مجتمع کشت و صنعت ورامین گلخانه
13 آقای نفری گلخانه
14 آقای سلطان محمدی گلخانه
15 آقای پیش بین گلخانه
16 آقای رضاوندی مرغ تخمگذار
17 آقای ابوالفضل حسینی گاوداری
18 شرکت البرز بوزدا/بوزدایی صنعتی
19 آقای شایگان فر/کافی شاپ رستوران

مرکزی

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 سینا بیات گلخانه
2 آقای گلستانی گلخانه
3 آقای رضایی گلخانه
4 آقای افشاری گلخانه
6 محمودی مرغ گوشتی
7 آقای جلالی مرغ گوشتی
8 قای حاجی آبادی مرغ گوشتی
9 آقای شریفی مرغ گوشتی
سایر استان ها

زاهدان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای خزایی گلخانه
2 آقای نصیر پور مرغ گوشتی

قم

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 دکتر چهرگانی گلخانه
2 آقای کاشانی گلخانه
3 آقای صادق زاده مرغ گوشتی
4 آقای جزایری منزل مسکونی

مازندران

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 گل و گیاه سلیمیان گلخانه
2 آقای وفائی نژاد گلخانه
3 آقای محمد فروزان فخر گلخانه
4  شرکت گل پرور تنکابن گلخانه

البرز

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای بمانی گلخانه
2 علی جلالی گلخانه

کرمانشاه

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای محمدی گلخانه
2 آقای اعظمی مرغ گوشتی

گلستان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای موفقی گلخانه

آذربایجان شرقی

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای انوری گلخانه
2 آقای نوروزی مرغ گوشتی

هرمزگان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای هرمزی مرغ گوشتی

زنجان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای قائمی گلخانه
2 آقای روح رضی گلخانه
3 آقای حسن بیات گلخانه
4 آقای موسوی گلخانه
5 آقای نجف علی عبدی مرغ گوشتی

لرستان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای باقر حاتم وند گاوداری

همدان

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای نقش پور گلخانه
2 آقای هاشمی گلخانه

یاسوج

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای امرالله حسینی گلخانه
2 آقای غلامی گلخانه
3 سرکار خانم یوسفی گلخانه

اهواز

ردیف سفارش دهنده نوع پروژه
1 آقای پویانفر گلخانه
2 شرکت آریانا صنعتی