پایه نازل کم فشار برای بستن نازل های کم فشار رزوه ای است.

پایه نازل کم فشار