کاربرد شیر فیتینگی برای قطع و وصل نمودن مه پاش هست.

شیر فیتینگی