از انجا که فشار کاری استاندارد سیستم مه پاش ۷۰ بار بوده و پمپ های کارواش فشار بسیار بالاتری را ایجاد میکنند، می بایست فشار پمپ ها روی ۷۰ بار تنظیم شده و در صورت کارکردن در فشار بالاتر عمر تحهیزات سیستم مه پاش به شدت کاهش می یابد.در مواقعی که به هر دلیل فشار پمپ از فشار استاندارد تعریف شده بالاتر رود شیر اطمینان مسیر دیگری را باز نموده و مانع افزایش فشار در سیستم مه پاش می گردد.

شیر اطمینان پمپ مه پاش

شیر اطمینان پمپ مه پاش