این قطعه هم به عنوان سه راهی کم فشار و هم پایه نازل کم فشار برای نازل های کم فشار که به صورت فیتنگی هستند استفاده می شود.

سه راهی کم فشار