زانویی کم فشار اصولا برای اتصال پمپ های کم فشار استفاده می شود که یکسر آن رزوه برای اتصال به پمپ و یک سر آن برای اتصال فیتینگی شیلنگ کم فشار هست.

زانویی کم فشار