زانویی کم فشار برای جاهای که شیلنگ کم فشار به صورت 90 درجه عبور میکند یا به عنوان درپوش انتهایی از آن استفاده می شود.زانویی کم فشار