زانویی دو سر فیتینگی برای جاهایی که نیاز هست شیلنگ به صورت 90 درجه خم شود، کاربرد دارد.