رابط کم فشار برای اتصال دوشیلنگ مه پاش کم فشار به هم است.

رابط کم فشار