زانویی کم فشار

زانویی کم فشار

زانویی کم فشار برای جاهای که شیلنگ کم فشار به صورت 90 درجه عبور میکند یا به عنوان درپوش انتهایی…

بخوانید