زانویی کم فشار

زانویی کم فشار

زانویی کم فشار برای جاهای که شیلنگ کم فشار به صورت 90 درجه عبور میکند یا به عنوان درپوش انتهایی…

بخوانید
ابتدای خط

ابتدای خط

نرگی یا ابتدای خط برای اتصال پمپ به شیلنگ مه پاش است که یک طرف آن روزه 3/8 یا 1/4…

بخوانید