فیلتر نازل vortex مه پاش
اورینگ نازل مه پاش
فنر آنتی دریپ نازل مه پاش
بدنه نازل NBD
هد نازل HVBD
پین نازل
پیچ درپوش نازل مه پاش
هد نازل HVD-01 مه پاش
آچار نازل مه پاش
مخزن فیلتر نازل مه پاش
تغییر دهنده زاویه نازل مه پاش
تبدیل ۱/۴ به سه نازله مه پاش
مبدل سه طرفه روبرو مه پاش
مبدل نازل چهار طرفه ۳۶۰ درجه مه پاش
مبدل نازل سه طرفه ۲۷۰ درجه مه پاش
واسطه نازل مه پاش

واسط

واسطه از ۵ سانت تا ۳۰ سانت FE-05 FE-10 FE-15 FE-20 FE-30