مطالب ارسالی توسط مدیر بهبودگستر

ویژگی های سیستم مه پاش(مه ساز نازلی)

– نصب آسان -امکان استفاده در فضا های باز، بسته، نیمه بسته – خنک کاری یکپارچه و مطلوب کل فضای مورد نیاز به طور همزمان – امکان طراحی و اجرای اختصاصی با هرگونه شرایط محیطی با توجه به شکل فضا، میزان نیاز فضا و شرایط اقلیمی مختلف به منظوراطمینان از عملکرد مطلوب – امکان استفاده […]