مه پاش صنعتی:

1- صنايع نساجي  2- صنايع چوب 3- صنايع كاغذ سازي 4- خنك كاري فرآيند هاي صنعتي

سيستم مه پاش بهبود گستر يزد يك سيستم جديد و ايده آل و كم هزينه براي خنك كاري فضا هاي بزرگ و يكپارچه از قبيل سالن هاي بزرگ صنعتي مي باشد كه مي تواند بدون اشغال فضاي مفيد، هر سالني را با هر اندازه و مساحتي به سرعت و با مصرف برق و آب پائين خنك كند همين طور از مه پاش در براي خنك كاري فرآيند هاي صنعتي نيز مي توان استفاده نمود.
همچنين سيستم مه پاش بهبود گستر يزد يك سيستم فوق العاده براي تامين رطوبت فضا هاي بزرگ صنعتي از قبيل صنايع نساجي و كاغذ سازي و غيره مي باشد كه مي تواند به سرعت رطوبت مورد نياز (تا 100 درصد) را با حداقل هزينه ايجاد كند.
از مه پاش در صنايعي چون سيمان و چوب و حتي معادن و غيره مي توان براي كنترل گرد و غبار نیز استفاده نمود.
همچنين از مه پاش براي كنترل و حذف بو در صنايعی كه داراي بوي نا مطبوع هستند، نيز مي توان استفادهکرد.