گلخانه آقای سنجیده

گاوداری آقای تبریزی

گلخانه آقای نفری

گلخانه آقای پور سلطان