در این مقاله قصد داریم به اختصار درباره مشکلاتی که ممکن است برای پمپ های مه پلش صنعتی پیش بیاید توضیح بدهیم.

ابتدا یک شماتیکی از پمپ مه پاش صنعتی را در شکل زیر می بینید.

شماتیک پمپ
عیبدلیل احتمالیراه حل
عدم فشار سازی پمپ در ابتدای راه اندازیگیر کردن احتمالی سوپاپ هاباز کردن سوپاپ های پایینی و ضدن ضربه به آنها و مونتاژ دوباره
لرزش در پمپ و شيلنگ هاي خروجيكم رسيدن و يا بد رسيدن آب ورودی و يا وجود هوا در آب
آشغال گرفتن سوپاپ ها
پارگی اورینگ زیر سوپاپ
هواکشیدن شیر بای پاس
پارگی یا گشادی پکینگ ها
ابتدا آب ورودي بررسي گردد و سپس سوپاپ ها بررسي گردد
بررسی شیر بای پاس
تعویض پکینگ ها
کاهش فشار سازی پمپ بعد از مدتی کارکردنرسیدن آب کافی به پمپ ها
گشادی یا پارگی پکینگ های آبریزش و فشار
گرفتگی سوپاپ ها
نیم سوز شدن دینام یا کمبود آمپر
بررسی آبندی و تامین آب ورودی کامل
بررسی پکینگ ها و درصورت نیاز تعویض آن ها
بازدید سوپاپ و سرویس انها
بررسی دینام
قاطی شدن آب و روغنخرابی کاسه نمد پمپ
ترک خوردگی یا شکستگی سرامیک
بازدید کاسه نمد
تعویض سرامیک پمپ